Szmöre Burger
Nyereményjáték

Mit kell tenned?

Nyereményjáték szabályzat

Szmöre Burger Nyerj páros Campus bérletet megnevezésű nyereményjáték kapcsán

Letölthető: Szmöre Burger nyereményjáték szabályzat

1. A Játék szervezője és lebonyolítója
A meghirdetett játék (a továbbiakban: „Játék”) szervezője és lebonyolítója a Szmöre Burger Kft. (székhely: 4031 Debrecen Kürtös u. 7/a 3/11 ; a továbbiakban: Társaság/ Szervező).

2. A Játékban részt vevő személyek
A játékban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: Játékos). A játékban nem vehetnek részt a Szmöre Burger Kft. valamint érdekeltségi körébe tartozó más gazdasági társaságok, illetve a játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerint meghatározott közeli hozzátartozói.

3. A Játék időtartama, nyeremények
A játékban részt vevő személyek (továbbiakban Játékos), – akik a jelen játékszabályzatban foglalt kiírásnak megfelelően teljesítik a feltételeket – között az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra:
A Játékban részt vevők között az alábbi nyeremény kerül kiosztásra a 4.2-es pont szerint:
2 db: Campus Fesztivál – BÉRLET Debrecen-Nagyerdő 2021-07-21 (Szerda)- 2021-07-25 (Vasárnap) 2×22.990 Ft. – értékben
A játék időtartalma:
A Játék 2021. június 21-én, 10:00 órakor kezdődik, és 2021. július 19.-én, 23:00.-ig tart.

4.1. Részvétel feltételei
A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos a Szmöre Burger üzletében (4026 Debrecen Bem tér 1.) történő vásárlása meghaladja az 5000 Ft.- értéket. A kapott blokkra rá írja az elérhetőségét ( Név, Telefonszám) ezen bizonylatot bedobjuk a ’’kalapba,, és máris benne van a játékban. Több vásárlás, több bizonylat, nagyobb nyerési esély.

4.2. Sorsolás
A sorsolásra a véletlenszerűség elve alapján kerül sor. A Játékos a játékban való részvétellel elfogadja a véletlenszerűség elvének alkalmazását. A nyertes a jelen szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelő Játékosok közül a Játék végén kerül kisorsolásra. 2021.július 20.-án 10:00-kor.

4.3. A nyertes értesítése, a nyeremény átadás
A sorsolást követően a Szmöre Burger Facebook oldalán a nyertes nevét közzé teszi. Valamint telefonon felveszi a kapcsolatot. A kapcsolatfelvételt követően a Szervező egyezteti a nyeremény átvételének részleteit. A Játékos tudomásul veszi, hogy a nyeremény átvételét nem tagadhatja meg. A kisorsolt nyereményt a Szervező a nyertessel történt előzetes egyeztetést követően adja át, a sorsolást követő en. A Nyertes az Átvételi elismervény kitöltésével és aláírásával fogadja el a nyereményt. A nyereményhez tartozó SZJA és más járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A nyertes Játékos tudomásul veszi, hogy személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a személyazonosságának igazolására. Abban az esetben, ha a nyereményt a Nyertes bármely okból kifolyólag átvenni nem tudja, a nyeremény átvételére bárkinek meghatalmazást adhat. A Szervező a nyereményt a meghatalmazottnak csak abban az esetben adhatja át, ha a meghatalmazott a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazását a Szervezőnek átadja. A nyertes és a meghatalmazott között felmerülő bármely vita esetén a Szervező felelősségét kizárja. A nyertes tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha meghatalmazott útján veszi át a nyereményt, a nyeremény meghatalmazott részére történő átadását követően, bármely igényét kizárólag a meghatalmazottal szemben érvényesítheti.
A nyeremény készpénzre nem váltható, másra át nem ruházható. A Játékos köteles együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

4.4. Kizárás a játékból
A Játékost a Szervező kizárja a játékból, illetve a nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
• a Játékra jelentkezése időpontjában nem töltötte be a 18. életévét;
• bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
• ha a Játékos a játék menetét/eredményét bármilyen, a tisztességes versennyel összeegyeztethetetlen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
• a játék lebonyolításhoz és a nyeremény átadásához szükséges adatait nem adja meg vagy a megadott adatkezelési hozzájárulását a sorsolás és/vagy a nyeremény átadását megelőzően visszavonja;
• jelen Szabályzat bármely pontját megsérti
Szervező fenntartja a jogot az eset kivizsgálására és akár a Játékos azonnali kizárására, amennyiben a Játékos a Játék zavartalan lebonyolításával összeférhetetlen magatartást tanúsít. Szervező fenntartja a jogot, hogy abban az esetben, ha játék során felmerül annak gyanúja, hogy a Játékos játék menetét/eredményét bármilyen, a tisztességes versennyel összeegyeztethetetlen módon szándékosan befolyásolni próbálta az esetet kivizsgálja és akár a Játékost azonnal kizárja.

A Szervező a Játékost a Játék időtartama, valamint a sorsolás során kizárja a Játékból abban az esetben, ha pályázata érvénytelen. 5. A Szervező felelőssége A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a 18. év alatti, illetve cselekvőképességében korlátozott, vagy cselekvőképtelen személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

6. Adatvédelem és adatkezelés
A Szmöre Burger Kft.. kiemelten fontosnak tartja a Játékban részt vevő természetes személyek, mint adatkezeléssel érintettek információs önrendelkezési joga tiszteletben tartását, továbbá személyes adataik védelmét.
A Játékban való részvétellel a Játékban részt vevő természetes személy önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:

Adat típus:

Cél:

Jogalap:

Időtartam:

Játékban részt vevő természetes személy neve

• Játékban részt vevő nyertes azonosítása,

• Játékban való részvétel,

• Nyeremény kézbesítése/átadása,

• Játékban részt vevő nyertes értesítése,

• egyéb jogszabályi kötelezettségek teljesítése

az érintett önkéntes hozzájárulása

6 hónap

Játékban részt vevő természetes személy lakcíme

• Játékban részt vevő nyertes azonosítása,

• Játékban való részvétel,

• Nyeremény kézbesítése/átadása,

• Játékban részt vevő nyertes értesítése,

• egyéb jogszabályi kötelezettségek teljesítése

az érintett önkéntes hozzájárulása

6 hónap

Játékban részt vevő természetes személy telefonszáma

• Játékban részt vevő azonosítása,

• Játékban való részvétel,

• Sorsolás lebonyolítása,

• Játékban részt vevő értesítése,

• egyéb jogszabályi kötelezettségek teljesítése

az érintett önkéntes hozzájárulása

6 hónap

Nyertes játékos adóazonosító jele

• jogszabályi kötelezettségek teljesítése

• Nyeremény kézbesítése/átadása

jogi kötelezettség teljesítése, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján

8 év

A Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben direkt marketing célú hozzájárulást külön megadott a Játékra történő jelentkezés során, hozzájárul ahhoz, hogy a Szmöre Burger Kft.. a megadott személyes adatait – hozzájárulása visszavonásáig – közvetlen üzletszerzési célra felhasználja, és ezzel kapcsolatosan őt az általa megadott és kiválasztott elérhetőségeken (így elektronikus levelezés útján vagy telefonon vagy postai úton) megkeresse, illetve részére nyomtatott és/vagy online sajtótermékekkel kapcsolatos gazdasági reklámot küldjön.
A Játékban részt vevő természetes személy tájékoztatást kérhet az őt érintő adatkezelésről, kérelmezheti a rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. A tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó bejelentéseket és kérelmeket az alábbi elérhetőségeken teheti meg a Játékban részt vevő, mint adatkezeléssel érintett természetes személy:

Szmöre Burger Kft., 4031, Debrecen Kürtös u. 7/a 3/11. info@szmoreburger.hu

Ha a Játékban részt vevő természetes személy, a szervező és lebonyolító – adatkezelési tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó – döntéseivel nem ért egyet, valamint ha jogellenes adatkezelést tapasztal, polgári pert is kezdeményezhet.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.
A Játékos a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai megsértése miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat jogorvoslatért.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot a Játékos az alábbi elérhetőségeken érheti el:
• cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
• postacím: 1374 Budapest, Pf. 603.
• telefon: +36 (1) 391-1400
• fax: +36 (1) 391-1410
• e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
• honlap: naih.hu

7. Kapcsolat
A Játékkal kapcsolatban érdeklődni hétköznapokon 9-17 között a +36707766848-as telefonszámon vagy a info@szmoreburger.hu e-mail címen lehet.

8. Vegyes rendelkezések
A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a játékszabályzatot, valamint az Adatvédelmi Tájékoztatót és az abban foglaltakat feltétel nélkül elfogadja. A Szervező Adatvédelmi Tájékoztatója https://www.szmoreburger.hu/adatvedelmi-tajekoztato/ internetes oldalon olvasható. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, a Játékból kizárásra kerül. A Játékszabályzatot a Szervező a www.szmoreburger.hu oldalon teszi közzé. Szervező a Játék teljes időtartama alatt biztosítja a Játékszabályzat előbbiek szerinti – folyamatos elérhetőségét a www.szmoreburger.hu oldalon. Játékosok tudomásul veszik, hogy a Játékban való részvétel önkéntes. A Nyertesek hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a nevüket, lakcímük vagy tartózkodási helyük szerinti település nevét, a nyerés tényét a Szmöre Burger Facebook, illetve Instagram oldalán közzé tegye. A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókat a Szervező köteles megfizetni.

A Játékos a játékkal, a jelen szabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely kérdésben a Szervező döntését fogadja el irányadónak.

A játékszabályban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az Info tv. vonatkozó §-ai irányadóak.

A játékszabály módosításának jogát a Szervező fenntartja.

Debrecen, 2021.június 20.